Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

maldita

April 26 2015

maldita
9845 e0e0
Reposted fromfatique fatique viaromantycznosc romantycznosc
maldita
7578 0fb7
maldita
8130 e44e 500
Reposted fromkjuik kjuik viaromantycznosc romantycznosc
maldita
1863 ac7c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaromantycznosc romantycznosc
maldita
0333 4a81 500

Meanwhile in Canada...

Reposted fromsawb sawb viaPawelS PawelS
maldita
3444 371d 500
cóż..
Reposted fromwhoknows whoknows viaPawelS PawelS
maldita
7100 24b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaPawelS PawelS
maldita

April 22 2015

maldita
3444 371d 500
cóż..
Reposted fromwhoknows whoknows viaPawelS PawelS
maldita
9787 dd3b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaua maua

April 12 2015

maldita

Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji.

— Halina Poświatowska
maldita
"Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska."
— A. Bracken: "Mroczne umysły"
Reposted frompensieve pensieve viaaynis aynis
maldita
9277 7853
Reposted fromintrigante intrigante viamaua maua
maldita
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viaaynis aynis
maldita
Reposted frombluuu bluuu viamaua maua
maldita
Reposted frombiru biru viaPawelS PawelS
maldita
0929 5357 500
Reposted fromstefanson stefanson viaPawelS PawelS
maldita
6467 8600
Reposted fromfor-witches for-witches viaPawelS PawelS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl